27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Bałtowska 336a

Tel./Fax: (41) 266-66-08

 • Odwiedziło nas: 51238 osób
 • Do końca roku: 334 dni
 • Do wakacji: 146 dni

Sobota, 2015-01-31

Imieniny:

Joanny, Ksawerego

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Jesteś tu: » Strona główna » Dokumenty szkoły » Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12
im. Jana Pawła II
w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

I.           Zasady ogólne

 

§ 1.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem”, opracowany został na podstawie:

1)   ustawy z dnia 4 marca 1984 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz. U z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.)

2)   ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.)

3)   ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4)   stosownych aktów wykonawczych

 

§ 2.

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

Fundusz – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1984 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

 

Pracodawca lub zakład – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,

 

związki zawodowe – zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe działające w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim i posiadające uprawnienia organizacji związkowej na podstawie art. 251 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

 

reprezentatywne organizacje związkowe – zakładowe (międzyzakładowe) organizacje związkowe zrzeszające odpowiednią liczbę członków, będących pracownikami zakładu, wymaganą do uzyskania reprezentatywności zakładowej zgodnie z art. 24125a Kodeksu pracy,

 

emeryci i renciści byli pracownicy zakładu – osoby posiadające aktualny status emeryta lub rencisty (z tytułu niezdolności do pracy), którzy przed uzyskaniem świadczenia emerytalnego (rentowego) rozwiązali stosunek pracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, i od tego czasu nie podjęli pracy u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę.

 

Komisja Socjalna – zespół utworzony przez Pracodawcę (powołany zarządzeniem pracodawcy) do uzgadniania przyznawanych, w oparciu o Regulamin Funduszu, świadczeń osobom uprawnionym oraz innych zadań wymienionych w Regulaminie i Regulaminie Komisji Socjalnej (załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS).

 

§ 3.

 

 1. Regulamin określa zasady tworzenia i przeznaczenia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu funkcjonującego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim zwanej dalej zakładem pracy lub pracodawcą.
 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się zgodnie z odpowiednimi przepisami, wymienionymi w § 1.
 3. Środkami Funduszu administruje pracodawca.
 4. Środki ZFŚS prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym  którego koszty nie mogą być ponoszone ze środków funduszu.
 5. W celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków zawodowych przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z Funduszu, powołuje się stałą Komisję Socjalną, w skład której wchodzą przedstawiciele związków zawodowych. Komisja socjalna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i sekretarza Komisji Socjalnej.
 6. Podstawą działalności socjalnej jest regulamin ZFŚS oraz roczny plan wydatków wraz ze szczegółowym preliminarzem wydatków określonych procentowo na poszczególne rodzaje działalności socjalnej, ustalonym do 31 marca każdego roku przez Pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przemieszczanie środków przeznaczonych na cele mieszkaniowe i cele socjalne.
 8. Przyznawanie uprawnionym świadczeń z funduszu, w oparciu o Regulamin odbywa się na wniosek samego uprawnionego, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej i jest uzgadniane ze związkami, w ramach działającej Komisji Socjalnej, a następnie zatwierdzane do wypłaty przez pracodawcę, co oznacza, że uzgodnienie to wyczerpuje ustawowy obowiązek wynikający z art. 27 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.
 9. Informacja o świadczeniach z funduszu będzie zamieszczana na tablicy ogłoszeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 oraz na stronie internetowej szkoły.

10. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystanie z niego nie daje pracownikowi lub emerytowi (renciście) podstawy do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego z wyjątkiem świadczenia urlopowego dla nauczycieli wypłacanego na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.

 

§ 4.

 

 1. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca każdego roku, w Komisji Socjalnej informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu, do końca czerwca każdego roku powinny złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w roku ubiegłym przez siebie i członków rodziny uprawnionych do korzystania z ZFŚS (nie dotyczy to osób, które na złożonym do końca marca oświadczeniu nie podały dochodów i tym samym zgodziły się na zakwalifikowanie do grupy osób o najwyższych dochodach.)
 3. Osoba, która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1, lub złożyła ją po terminie, nie będzie mogła w całym roku kalendarzowym korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu.
 4. Do końca marca danego roku świadczenia są przyznawane w oparciu o złożoną informację z roku poprzedniego, chyba że uprawniony złoży wcześniej nową informację.
 5. Osoby zatrudnione w trakcie roku, tj. po 31 marca, nie składają takiej informacji, gdyż świadczenia otrzymują po złożeniu wniosku stanowiącego zał. Nr 4 do Regulaminu.
 6. Komisja Socjalna rozpatrująca wnioski o przyznanie ulgowego świadczenia finansowanego z Funduszu, w razie powzięcia wątpliwości, co do wiarygodności danych przedstawionych w informacji lub we wniosku (zał. Nr 2 i 4 do Regulaminu), może żądać od składającego taką informację lub wniosek, dokumentów potwierdzających te dane (np. zaświadczenie o dochodach pracownika z innego zakładu pracy, dochodach współmałżonka, dziecka lub innego uprawnionego do korzystania z funduszu członka rodziny; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły; decyzja Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych lub o przyznaniu statusu bezrobotnego bez prawa do zasiłku; decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zasiłku – świadczenia przedemerytalnego wraz z ostatnią decyzją waloryzacyjną itp.).
 7. Osoba uprawniona może zrezygnować z ujawnienia dochodu. Oświadczenie takie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem tej osoby do grupy osób o najwyższych dochodach.

 

II.           Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

§ 5.

 

 1. Do korzystania z Funduszu uprawnione są następujące osoby:
  1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (w całym okresie zatrudnienia), w tym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego, bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy o pracę i staż pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych  - dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze.
  2. pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania, wyboru, mianowania (w całym okresie zatrudnienia), bez względu na wymiar czasu pracy i staż, pracy z wyłączeniem pracowników w okresie przebywania na urlopach bezpłatnych - dłuższych niż 30 dni, innych niż urlopy wychowawcze.
  3. emeryci i renciści (w okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy) byli pracownicy zakładu, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.
  4. byli pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 pobierający świadczenie przedemerytalne (kompensacyjne), którzy zaczęli pobierać to świadczenie bezpośrednio po rozwiązaniu stosunku pracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  5. członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. A – D, tj.:
 1.                                          I.    małżonek,
 2.                                        II.    dzieci (w wieku do lat 18, a uczące się w wieku do lat 25 oraz bez względu na wiek, dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 3.                                      III.    dzieci po zmarłym pracowniku lub byłym pracowniku do ukończenia lat 18, a uczące się do ukończenia lat 25 oraz  bez względu na wiek, dzieci z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
 1. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, jako członkowie rodziny, tracą osoby wymienione w ust. 1 E ppkt. III. w przypadku wstąpienia w związek małżeński.
 2. Uprawnienia do korzystania z Funduszu, tracą osoby wymienione w ust. 1 C, które podjęły pracę na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Osoby wymienione w ust. 1 C zobowiązane są do złożenia oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 Regulaminu.
 3. Współmałżonkowie zatrudnieni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II lub współmałżonkowie byli pracownicy zakładu wymienieni w ust. 1 pkt. C mogą korzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu niezależnie od uprawnień przysługujących im jako członkom rodziny, co w praktyce oznacza, że określony rodzaj świadczenia np. pożyczkę na remont mieszkania otrzymują oboje.

 

§ 6.

 

 1. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych do korzystania z pomocy Funduszu.
 2. Do określenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się średni miesięczny dochód brutto (ustalany zgodnie z objaśnieniami do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego – stanowiącego zał. nr 4 do Regulaminu) przypadający na jednego członka rodziny (tylko uprawnionego zgodnie z § 5 Regulaminu do pomocy socjalnej), osiągnięty w roku kalendarzowym ubiegania się o świadczenie, podzielony przez liczbę członków rodziny (tylko uprawnionych, na podstawie § 5 Regulaminu, do pomocy socjalnej).

 

III.         Przeznaczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

§ 7.

 

Środki ZFŚS przeznaczone są na:

 1. Dofinansowanie do krajowych i zagranicznych wczasów pracowniczych oraz wczasów profilaktyczno-leczniczych.
 2. Dofinansowanie do krajowego i zagranicznego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów i zimowisk.
 3. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie (wczasy turystyczne).
 4. Dofinansowanie wypoczynku w dni wolne od pracy, organizowanego w formie turystyki grupowej, przez zakład pracy lub innego organizatora. Dofinansowanie przysługuje osobie uprawnionej raz w ciągu roku. W przypadku, gdy organizatorem nie jest zakład pracy (PSP nr 12), zgoda na dofinansowanie udzielana jest przez Komisję Socjalną po przedstawieniu wstępnego kosztorysu. Komisja Socjalna może ustalić limit kosztu organizowanej formy wypoczynku.
 5. Dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej.
 6. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, przeznaczonej dla osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej w formie zapomóg bezzwrotnych.
 7. Pomoc finansową na cele mieszkaniowe w formie pożyczek zwrotnych.
 8. Zakup paczek świątecznych dla dzieci.
 9. Pomoc w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie Bożego Narodzenia lub Wielkanocy.
 10. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, zgodnie z KN art. 53.
 11. Pozostawia się 1 % rezerwy funduszu w celu dofinansowania świadczeń wymienionych w § 7 p. 1 – 9 lub nadzwyczajnych potrzeb dodatkowych.

IV.        Zasady finansowania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

§ 8.

 

Pomoc z ZFŚS przyznawana osobom uprawnionym do korzystania ze środków tego Funduszu udzielana jest w następującym zakresie:

 1. Wypoczynku:
  1. Krajowego i zagranicznego. Jeden raz na 2 lata, dzieci nie częściej niż raz w roku.
  2. Dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie. Jeden raz na dwa lata.
  3. W danym roku kalendarzowym można skorzystać tylko z jednego rodzaju dofinansowania (to ograniczenie nie dotyczy dzieci).
 2. Działalności kulturalno-oświatowej, sportowej rekreacyjnej i turystycznej:
  1. dopłata do biletów wstępu (karnetów) do kin, teatrów, na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne, wydatki na korzystanie z urządzeń sportowych, rekreacyjnych itp. (do kwoty 100 zł w ciągu roku)
  2. pokrycie kosztu imprezy turystyczno-krajoznawczej, organizowanej przez zakład (w tym koszty przejazdu, noclegi, bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych) – jeden raz w ciągu roku.
 3. Pomoc rzeczowa lub finansowa:
  1. w związku z trudną sytuacją rodzinna, osobistą i materialną osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu (tzw. zapomogi zwykłe – tabela nr 5, zał. nr 3 do Regulaminu) – przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych nawet częściej niż raz w roku – na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej,
  2. w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny, tj. współmałżonka lub dziecka oraz innych członków rodziny uprawnionych na podstawie § 5 Regulaminu do korzystania z pomocy socjalnej (tzw. zapomogi losowe – tabela nr 5, zał. nr 3 do Regulaminu) – przyznawana nie częściej niż raz w roku, a w sytuacjach wyjątkowych częściej niż raz w roku – na wniosek: osoby uprawnionej, przełożonego, opiekuna lub organizacji związkowej,
  3. warunkiem uzyskania pomocy wymienionej w ust. 3b jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc, wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tę sytuację tj.: w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarza o długotrwałej (przewlekłej) chorobie, w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu;
  4. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie dokumenty (zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.)
  5. o przyznanie pomocy materialnej w związku ze zdarzeniem losowym lub śmiercią członka rodziny można ubiegać się w okresie do 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.
 4. Każdemu dziecku pracownika od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 16 roku życia przysługuje rocznie po jednej paczce, której wartość ustalana jest na dany rok kalendarzowy na podstawie tabeli nr 8 załącznik nr 3 do Regulaminu.
 5. Pomoc w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem w okresie Bożego Narodzenia lub Wielkanocy przysługuje uprawnionym pracownikom, emerytom i rencistom zgodnie z tabelą nr 4 załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Pomoc na cele mieszkaniowe w formie pożyczki zwrotnej na: zakup, remont i modernizację domu lub mieszkania oraz budowę domu i uzupełnienie wkładu mieszkaniowego.

 

§ 9.

 

 1. Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe jest udzielana w formie oprocentowanej pożyczki.
 2. Pożyczka może być udzielana na cele określone w § 8 ust. 6.
 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 3 lata. Pozostałe warunki spłaty pożyczki określa umowa z pożyczkobiorcą.
 4. O pożyczkę można się ubiegać raz na dwa lata pod warunkiem spłaty poprzedniej pożyczki.
 5. W uzasadnionych przypadkach pożyczka może być umorzona w części, po spłaceniu co najmniej 30%. Decyzję o umorzeniu części przyznanej pożyczki podejmuje każdorazowo pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, rozpatrując okoliczności przedstawione we wniosku pożyczkobiorcy.
 6. W razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczkę umarza się.
 7. W przypadkach losowych pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki na okres nie dłuższy niż jeden rok. Spłata pożyczki następuje automatycznie po okresie zawieszenia pożyczki. Decyzję o zawieszeniu pożyczki podejmuje każdorazowo pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, rozpatrując okoliczności przedstawione we wniosku pożyczkobiorcy.
 8. Ustala się następujący sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki:
  1. wskazanie dwóch poręczycieli, którzy są pracownikami zakładu pracy zatrudnionymi na czas nieokreślony; mogą być jednoczesnym poręczycielem tylko dwóch pożyczek.
 9. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia za pracę.
 10. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wykonalna w razie ustania stosunku pracy.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 

§ 10.

 

Ustala się następujące zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele:

 1. Wydatki ograniczone są limitem ustalonym w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków.
 2. Wydatki ograniczone są posiadanymi środkami.

 

§ 11.

 

Osoba, która podała we wniosku nieprawdziwe dane, przedłożyła sfałszowany dowód poniesionego wydatku, wykorzystała świadczenie na cele niezgodne z jego przeznaczeniem lub odstąpiła świadczenie osobie nieuprawnionej, zostaje obciążona pełnymi kosztami, poniesionymi przez Pracodawcę w związku z zakupem tego świadczenia. Przez okres dwóch następnych lat osoba taka nie będzie mogła korzystać ze świadczeń ZFŚS.

 

§ 12.

 

 1. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony roczny plan wydatków.
 2. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. Decyzje przyznające świadczenia socjalne wydaje pracodawca.
 3. Komisja socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w których ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaj przyznawanych świadczeń z Funduszu.
 4. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin, uzgodniony ze związkami zawodowymi.
 5. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie korzystającej z Funduszu na jej żądanie. Publikowany jest również na stronie internetowej szkoły.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Regulamin wchodzi w życie po ogłoszeniu go przez Pracodawcę, w terminie określonym w ogłoszeniu, nie wcześniej jednak niż w terminie 2 tygodni od jego ogłoszenia i nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu podpisania.

 

 

 

§ 13.

 

Częścią Regulaminu, jako uzupełnienie jego postanowień są załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – regulamin komisji socjalnej
 2. Załącznik nr 2 – informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS,
 3. Załącznik nr 3 – tabele wysokości świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń:
  1. tabela nr 1 – dopłat do różnych form wypoczynku, tj. wczasy i sanatoria leczniczo-profilaktyczne, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży;
  2. tabela nr 2 – dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą);
  3. tabela nr 3 – dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej;
  4. tabela nr 4 – wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym;
  5. tabela nr 5 – wysokości udzielanej pomocy bezzwrotnej – finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe);
  6. tabela nr 6 – wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe;
  7. tabela nr 7 – maksymalnych kwot pożyczek na poszczególne cele mieszkaniowe,
  8. tabela nr 8 – tabela wartości paczki dla dzieci.
 4. Załącznik nr 4 – wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego;
 5. Załącznik nr 5 – umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS;
 6. Załącznik nr 6 – oświadczenie o niepodejmowaniu pracy na podstawie umowy o pracę z innym pracodawcą od chwili rozwiązania stosunku pracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u Pracodawcy.

 

 

 

Uzgodniono w dniu:                                                                 Za pracodawcę

Zakładowe Organizacje Związkowe

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ

 

§ 1

 

 1. Na podstawie Zarządzenia nr 6/2012 z dnia 27.02.2012 r. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, tworzy się komisję socjalną.
 2. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje pracodawca.
 3. W skład Komisji wchodzi 6 osób, w tym przedstawiciele związków zawodowych w równych proporcjach.
 4. Pierwsze zebranie Komisji Socjalnej zwołuje Pracodawca.
 5. Pracą Komisji kieruje jej przewodniczący w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu oraz przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

§ 2

 

 1. Komisja obraduje raz w miesiącu w wyznaczonym na stałe dniu, o czym zostają powiadomieni wszyscy pracownicy.
 2. Komisja może obradować także poza wyznaczonym terminem, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Obrady zwołuje przewodniczący Komisji.
 3. Obrady Komisji są protokołowane. Do protokołu dołącza się wykaz osób, którym zaopiniowano pozytywnie wniosek o przyznanie świadczenia z określeniem wysokości i rodzaju świadczenia oraz wykaz osób, którym zaopiniowano negatywnie wniosek o przyznanie świadczenia.
 4. W przypadku opinii negatywnej, we wniosku powinno zostać wpisane uzasadnienie.
 5. W protokole powinna być zawarta informacja o łącznych kwotach przeznaczonych na realizację przyznanych świadczeń.

 

§ 3

Do zadań Komisji należy:

 1. Opracowywanie projektu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych w ramach przyznanego limitu, przeznaczonych na organizację imprez oraz na udzielanie świadczeń indywidualnych dla pracowników.
 2. Opiniowanie wniosków o udzielanie świadczeń socjalnych.
 3. Bieżąca analiza poniesionych wydatków.
 4. Wnioskowanie w sprawie ewentualnych zmian w podziale środków funduszu.
 5. Przedkładanie pracodawcy do zatwierdzenia ustaleń i wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych.

 

§ 4

Tryb załatwiania wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

 1. Wnioski są składane u sekretarza komisji posiadającego pełnomocnictwo pracodawcy do uzyskiwania informacji kadrowych i płacowych.
 2. Wnioski o przyznanie świadczenia ewidencjonowane są w rejestrze wniosków. Sekretarz Komisji rejestruje wniosek, wpisuje do rejestru dane personalne wnioskodawcy, sprawdza prawidłowość i kompletność wpisów na wniosku, ustala staż pracy, dochód brutto na członka rodziny, sprawdza prawidłowość wyliczenia dochodu przypadającego na członka rodziny.
 3. W przypadku wniosku o dofinansowanie korzystania z turnusu rehabilitacyjnego osób zatrudnionych konieczne jest sprawdzenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz zebranie informacji o uzyskaniu ewentualnego dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. Wnioski o udzielenie bezzwrotnej zapomogi losowej muszą być udokumentowane w sposób umożliwiający potwierdzenie wystąpienia sytuacji losowej.
 5. Sekretarz Komisji wpisuje na wniosku informacje dotyczące dotychczasowego korzystania z pomocy materialnej (data, kwota udzielonego świadczenia, cel).
 6. Przyjęte wnioski opiniowane są w trakcie najbliższych obrad Komisji. Po zaopiniowaniu przez Komisję, wniosek wraz z protokołem, w ciągu 7 dni przedkładany jest Pracodawcy do zatwierdzenia.
 7. Pracodawca w oparciu o wniosek komisji socjalnej, w terminie 7 dni podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia. Decyzja ta jest ostateczna.
 8. Sekretarz Komisji, po otrzymaniu decyzji Pracodawcy w terminie 3 dni, przekazuje wykaz osób, którym przyznano świadczenie do Księgowości w celu ich wykonania.
 9. Sekretarz Komisji po otrzymaniu powyższej decyzji, w terminie 7 dni, zawiadamia o przyznanych środkach wnioskodawcę.

 

§ 5

Tryb załatwiania wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe:

 1. Wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe przyjmowane i rozpatrywane są w trybie określonym w § 4 punkt 1, 2, 6, 7. Do wniosku należy załączyć potwierdzenie prawa do budynku lub lokalu, umowę kupna lokalu.
 2. Komisja bierze pod uwagę możliwości spłat pożyczki i określa ilość rat miesięcznych. Okres spłaty nie powinien przekraczać okresu umowy o pracę.
 3. Warunki udzielania i spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe określa umowa zawarta z pożyczkobiorcą. Pracodawca wyznacza osobę odpowiedzialną za sporządzenie umów pomiędzy zakładem pracy a pożyczkobiorcą. Umowa sporządzana jest w terminie 7 dni od wydania decyzji pracodawcy, w trzech egzemplarzach (dwa dla zakładu pracy i jeden dla pożyczkobiorcy).
 4. Pożyczkobiorca i poręczyciele (poręczyciele) składają podpisy w obecności pracownika sporządzającego umowę.
 5. Sekretarz Komisji nadaje umowie kolejny numer, przekazuje ją w ciągu trzech dni do podpisu Pracodawcy, a następnie przedkłada ją do podpisu pożyczkobiorcy i poręczycielom, którzy składają podpisy w jego obecności.
 6. Egzemplarze podpisanej umowy wraz z harmonogramem spłat, sekretarz Komisji przekazuje niezwłocznie po jednym dla każdej ze stron. Trzeci egzemplarz przekazuje w terminie 3 dni do Księgowości.

 

§ 6

 1. Komisja socjalna stosuje przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przepisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 2. Członkowie Komisji są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Komisja kieruje się zasadami bezstronności i sprawiedliwości oraz gospodarności.
 4. Komisja ma prawo do korzystania z pomocy i porad Księgowości zakładu pracy, a także zasięgania porad prawnych.

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………..……………………………….

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejsce pracy)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia, lub

……………………………………………………………………………………………………………………………..

nr emerytury – renty w przypadku emerytów i rencistów)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(inne dane: np.: nr tel., urlop wych., stopień niepełnosprawności itp.

 

 

 

 

 

 

 

Informacja

o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

 

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS / jestem osobą samotną[*]

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa – miejsce pracy lub nazwa szkoły – data urodzenia – inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Średni miesięczny dochód brutto[†] mój i osób wym. w poz. 1-5 za cały rok ……………………… wynosił:

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko – wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi:                          ………………………………………………… zł

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym                   …………………………………………………

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi                            ………………………………………………… zł

 

Oświadczam, iż nie podaję dochodów i świadomy (a) jestem zakwalifikowania mnie w związku z tym do grupy osób o najwyższych dochodach.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności przewidzianej w § 12 Regulaminu

 

 

 

………………………………………………………………………….

(data i podpis składającego informacje)

 

 

Załącznik nr 3

 

TABELE WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS I DOPŁAT DO TYCH ŚWIADCZEŃ

 

 

TABELA NR 1

dopłat do różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego, tj. wczasy i sanatoria leczniczo-profilaktyczne, wycieczki i rajdy kilkudniowe oraz wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży.

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Dopłata – kwota bazowa 1100 zł

I

do 1400 zł

60 %

II

1401 zł do 1600 zł

50 %

III

1601 zł do 1800 zł

40 %

IV

1801 zł do 2000 zł

30%

V

Powyżej 2000 zł

20%

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

TABELA NR 2

dopłat do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Dopłata – kwota bazowa 1100 zł

I

do 1400 zł

60 %

II

1401 zł do 1600 zł

50 %

III

1601 zł do 1800 zł

40 %

IV

1801 zł do 2000 zł

30%

V

Powyżej 2000 zł

20%

Dopłata przysługuje w przypadku korzystania przez osobę uprawnioną z urlopu wypoczynkowego, przez co najmniej 14 dni kalendarzowych

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

TABELA NR 3

dopłat do świadczeń w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Dopłata

I

do 1400 zł

60 %

II

1401 zł do 1600 zł

50 %

III

1601 zł do 1800 zł

40 %

IV

1801 zł do 2000 zł

30%

V

Powyżej 2000 zł

20%

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

TABELA NR 4

wysokości udzielanej pomocy finansowej lub rzeczowej, w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Wysokość pomocy

I

do 1400 zł

500 zł

II

1401 zł do 1600 zł

400 zł

III

1601 zł do 1800 zł

350 zł

IV

1801 zł do 2000 zł

300 zł

V

Powyżej 2000 zł

200 zł

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

 

 

 

 

TABELA NR 5

wysokości udzielanej pomocy materialnej, finansowej lub rzeczowej, w związku z trudną sytuacja rodzinną, osobistą i materialną (tzw. zapomogi zwykłe) oraz w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi lub długotrwałą chorobą lub śmiercią (tzw. zapomogi losowe)

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Wysokość tzw. zapomogi zwykłej

Wysokość tzw. zapomogi losowej

I

do 1400 zł

do 700 zł

do 2300 zł

II

1401 zł do 1600 zł

do 600 zł

do 2100 zł

III

1601 zł do 1800 zł

do 500 zł

do 1900 zł

IV

1801 zł do 2000 zł

do 400 zł

do 1700 zł

V

Powyżej 2000 zł

do 300 zł

do 1500 zł

 

W odniesieniu do tzw. zapomóg losowych wartość pomocy może być zwiększona w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyzję w indywidualnych sprawach podejmuje Pracodawca w uzgodnieniu z Komisją Socjalną

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

TABELA NR 6

wysokości oprocentowania pożyczki na cele mieszkaniowe

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

oprocentowanie

I

do 1400 zł

1 %

II

1401 – 1800 zł

2 %

III

1801 zł i powyżej

3 %

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

TABELA NR 7

maksymalnych kwot pożyczek na cele mieszkaniowe

 

L.p.

Cel przyznanej pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki

1

Remont i modernizacja lokalu lub budynku mieszkalnego

do 5000 zł

 

2

Przystosowanie mieszkania do potrzeb osób o ograniczonej sprawności fizycznej

3

Budowa domu jednorodzinnego

do 8000 zł

4

Adaptacja pomieszczenia na cele mieszkaniowe

5

Zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego

6

Pokrycie kosztów wykupu lokali na własność lub uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

W razie zbiegu uprawnień do pożyczki na więcej niż jeden cel, udziela się tylko jednej pożyczki wskazanej przez uprawnionego we wniosku.

 

 

TABELA NR 8

tabela wartości paczki dla dziecka

 

Próg dochodu

Średni dochód na osobę w rodzinie

Wartość paczki

I

do 1400 zł

90

II

1401 – 1800 zł

80

III

1801 zł i powyżej

70

W przypadku osób samotnych lub gdy członkiem rodziny (uprawnionym do pomocy socjalnej) jest osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, próg dochodowy dla tej rodziny (osoby) ulega odpowiednio podwyższeniu o 1.

 

 

 

Załącznik nr 4

……………………………………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………………..……………………………….

(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejsce pracy)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia, lub

……………………………………………………………………………………………………………………………..

nr emerytury – renty w przypadku emerytów i rencistów)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(inne dane: np.: nr tel., urlop wych., stopień niepełnosprawności itp.

 

 

 

WNIOSEK

o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS

 

Proszę o przyznanie, zgodnie z Regulaminem ZFŚS, następującego świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wymienić rodzaj świadczenia, np. dofinansowania wyjazdu na wczasy wypoczynkowe itp.)

 

Informuję, że w skład mojej rodziny oprócz mnie wchodzą następujące osoby uprawnione zgodnie z regulaminem do pomocy z ZFŚS:

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko – stopień pokrewieństwa – miejsce pracy lub nazwa szkoły – data urodzenia – inne informacje np. orzeczenie o niepełnosprawności)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Średni miesięczny dochód brutto mój i osób wym. w poz. 1-4 za cały rok ……………………… wynosił:

 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    (imię i nazwisko – wysokość dochodu i źródło tego dochodu np. umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura, renta, zasiłek dla bezrobotnych, działalność gospodarcza itp.)

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Łączna suma średnich dochodów wszystkich osób wynosi:                          ………………………………………………… zł

Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym                   …………………………………………………

Średni dochód miesięczny przypadający na osobę wynosi                            ………………………………………………… zł

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy(a) odpowiedzialności przewidzianej w § 12 Regulaminu

 

 

 

………………………………………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

 


Propozycja Komisji Socjalnej

 

 

 

Na posiedzeniu w dniu ………………………………………….. Komisja Socjalna postanowiła:

 

przyznać *: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

                               (wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

 

nie przyznać *: ………………………………………………………………………………………………………………………….

                               (podać powód nieprzyznania świadczenia)

 

 

1. ………………………….   2. ………………………….   3. ………………………….   4. ………………………….

 

                                                              (podpisy członków Komisji)

 

 

 

Decyzja pracodawcy

 

 

 

 

przyznano:* ……………………………………………………………………………………………………………………………….

                               (wymienić świadczenie i wysokość dopłaty z Funduszu)

 

nie przyznano:* ………………………………………………………………………………………………………………………….

                               (podać powód nieprzyznania świadczenia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia ……………………..                          (podpis pracodawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 5

 

 

 

……………………………….

(pieczęć zakładu pracy)

 

UMOWA

o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe

 

zawarta w dniu……………………pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 im. Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwaną dalej „zakładem”, w imieniu którego działa

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

 

a panem/panią…………………………………………..……………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, miejsce jego pracy)

 

zamieszkałym/ą………………………………….………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „pożyczkobiorcą”.

§ 1

Na podstawie decyzji z dnia………………… zakład pracy przyznaje pożyczkę ze środków ZFŚS w wysokości ……………… zł słownie złotych:………………………………………………………………………………….

oprocentowanej……….% w stosunku rocznym, z przeznaczeniem na……………………………….……………...

………………………………………………………………………………………………...................................................

 

§ 2

Wypłacona pożyczka wraz z oprocentowaniem w łącznej kwocie……………..zł podlega spłacie w ……….. ratach miesięcznych. Okres spłaty pożyczki wynosi……….miesięcy. Rozpoczęcie spłaty następuje od dnia …………………... w wysokości: I rata…………….zł

a ……………. następnych rat po …………….. zł każda.

 

§ 3

Pożyczkobiorca upoważnia zakład do potrącania należnych rat pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z § 2 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę oraz wszystkich innych przysługujących mu należności, poczynając od dnia ……………….
W razie niewypracowania wynagrodzenia w wysokości wystarczającej na spłatę pożyczki pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić raty w kwotach i terminach ustalonych w umowie- z innych dochodów wnoszonych do kasy zakładu.

 

§ 4

Niespłacona pożyczka wraz z odsetkami staje się natychmiast wymagalna w przypadku:

a)    porzucenia pracy przez pożyczkobiorcę,

b)   wykorzystania pożyczki na inny cel niż określony w umowie.

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pożyczkobiorcą z innych przyczyn, zakład zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacania należności.

 

§ 5

Zmiana warunków określonych w umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się postanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powszechnie obowiązujące przepisy i zasady prawa cywilnego.

§ 7

 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że znane mu są postanowienia Regulaminu ZFŚS
  i niniejszej umowy, którą podpisuje.
 2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Ostrowiec Św., dnia………………………

……………………………….…………………………………..

(imię i nazwisko pożyczkobiorcy, podpis)

DO seria……..numer………….………………….…………..

wydany przez …………………….………………………......

w………………………………………...............................

 

Poręczenie spłaty:

W razie nie uregulowania należności we właściwym terminie przez pożyczkobiorcę, wyrażamy zgodę-jako solidarni współodpowiedzialni-na pokrycie niespłaconej kwoty wraz z należnymi odsetkami z naszych wynagrodzeń za pracę:

 

 1. Pan/pani……………………………………….. zam. .………………………………………….………………….

DO seria……….numer……………   wydany przez………………………………………………………………..

 

………………….………………………

(data i czytelny podpis)

 

 1. Pan/pani………………………………………  zam. ………………………………………………….…………...

DO seria……….numer……………….wydany przez…………………………….....................................

 

…………………..…………………….

(data i czytelny podpis)

 

 

 

Potwierdzam tożsamość pożyczkobiorcy i poręczycieli oraz wiarygodność złożonych przez nich podpisów.

(data, pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za załatwienie formalności).

 

 

 

 

………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

……………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

 

………………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Oświadczam, że od dnia rozwiązania umowy o pracę z Publiczną Szkołą Podstawową nr 12 do chwili obecnej nie pozostawałem(am) w stosunku pracy, na podstawie umowy o pracę, z innym pracodawcą.

 

Pracodawca w zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawdziwości powyższego oświadczenia poprzez wystąpienie o informacje do Urzędu Skarbowego. W przypadku stwierdzenia, że powyższe oświadczenie jest nieprawdziwe, osoba która je złożyła, zobowiązana będzie do zwrotu wszystkich świadczeń, które uzyskała z ZFŚS od momentu złożenia tego oświadczenia.

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia …………………………..                     ……………………………………………..

                                                                                                                                             (własnoręczny podpis)     [*] niepotrzebne skreślić

[†] oznacza łączny przychód roczny (za rok poprzedzający rok, w którym składana jest informacja) pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, każdego członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe i uprawnionego, zgodnie z § 5 Regulaminu, do korzystania z pomocy Funduszu i podzielony przez 12. W przypadku dochodu uzyskiwanego z gospodarstwa rolnego, podobnie jak przy świadczeniach rodzinnych (art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. – Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).

Opracowanie: szkolnastrona.pl